DHL

官方网站: http://www.dhl.com/

DHL的业务遍布全球220的国家和地区,是全球国际化程度高的公司。DHL隶属于全球邮政和物流公司 Deutsche Post DHL Group,包含的事业单位有DHL Express, DHL Parcel, DHL电子商务, DHL Global Forwarding, DHL Freight和DHL Supply Chain。

单号规则

(# -> 字母, * -> 数字, ! -> 字母或数字)

  • *** *** ***
  • *** *** *** *
  • 003404339 *** *** *** **
  • 003404341 *** *** *** **
  • 003404342 *** *** *** **
  • 003405104 *** *** *** **