RR Donnelley

Rəsmi veb sayt: https://internationalservices.rrd.com/

RR Donnelley's range of domestic and international mail and parcel solutions match delivery requirements with budget objectives to optimize distribution.

Nömrə qaydası

(# -> Hərf, * -> Rəqəm, ! -> Hərf və ya Rəqəm)

  • R00000 *** *** *
  • RRD *** *** *** **
  • RRD *** *** *** *** **
  • RRD *** *** *** *** ***
  • SAE *** *** *** *** ***
  • PLANET *** *** *** *** ***