DHL Parcel (NL)

Rəsmi veb sayt: https://www.dhlparcel.nl/

DHL Parcel is here for everyone who would like to ship a parcel! Are you shipping to business addresses or to consumers? We have the perfect solution for everyone.

Nömrə qaydası

(# -> Hərf, * -> Rəqəm, ! -> Hərf və ya Rəqəm)

  • 3S## *** *** ***
  • HL *** *** *** JB
  • 3S### *** *** ***
  • 3S## *** *** *** *
  • 3S#### *** *** ***
  • 3S### *** *** *** *