Sagawa Global

Rəsmi veb sayt: http://www.sgh-globalj.com/

Sagawa Express, as the core operating company of SG Holdings Group, strives to strengthen and expand our door-to-door delivery service and provide total logistics solutions in partnership with our group companies.

Nömrə qaydası

(# -> Hərf, * -> Rəqəm, ! -> Hərf və ya Rəqəm)

  • *** *** *** **
  • 344010 *** *** ***