BuyLogic

Rəsmi veb sayt: http://www.buylogic.cc/

BuyLogic was set-up in 2011 in Shenzhen with a vision to provide a global one-stop warehousing & distribution solution in the B2C ecommerce market, with branches in Guangzhou, Shanghai & Yiwu.

Nömrə qaydası

(# -> Hərf, * -> Rəqəm, ! -> Hərf və ya Rəqəm)

  • BLG## *** *** *** * YQ