Wish郵

官方網站: https://www.wishpost.cn/

“Wish郵”是由Wish和中國郵政共同推出的Wish專屬商戶跨境電商物流產品。 “Wish郵”可為Wish優質商戶提供專屬集貨倉、專線產品、專業倉儲等一體化物流解決方案。

單號規則

(# -> 字母, * -> 數字, ! -> 字母或數字)

  • WI *** *** *** ** SH
  • *** *** *** *** *** *
  • WI *** *** *** *** EPC
  • WI *** *** *** *** FPL
  • WI *** *** *** *** SMT