Wish邮

官方网站: https://www.wishpost.cn/

“Wish邮”是由Wish和中国邮政共同推出的Wish专属商户跨境电商物流产品。“Wish邮”可为Wish优质商户提供专属集货仓、专线产品、专业仓储等一体化物流解决方案。

单号规则

(# -> 字母, * -> 数字, ! -> 字母或数字)

  • WI *** *** *** ** SH
  • *** *** *** *** *** *
  • WI *** *** *** *** EPC
  • WI *** *** *** *** FPL
  • WI *** *** *** *** SMT